Školní družina

 


• OSOBNOST ŽÁKA DOCHÁZEJÍCÍHO DO ŠK.DRUŽINY •

Osobnost je celistvá struktura všech psychických a duševních vlastností. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi ve společnosti a v nich se také projevuje. Jedinec si osobnost utváří. Ta se projevuje v činnostech a činnostmi je zpětně utvářena.

Žák:

> Je tvořivý, ohleduplný, tolerantní, má kultivovaný projev

> Domluví se, spolupracuje, je ochotný pomáhat ostatním, projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, má smysl pro zodpovědnost, vnímá nespravedlnost, sebeovládá se

> Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovat

> Nebojí se říci svůj názor a řešení ve věcech, které se jeho i ostatních týkají, uvědomuje si rozdíl mezi pravdou a lží

> Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, nevyhledává hádky v kolektivu, hledá pomoc při potížích

> Z široké nabídky aktivit si umí vybrat, aktivně se zapojuje, je zvídavý, dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair – play

> Rozvíjí vlastní aktivity, které probíhají individuálně, skupinově nebo frontálně

> Uplatňuje své specifické vlohy, schopnosti, nápaditost a samostatnost

> Přijímá odpovědnost za vlastní činy

> Zvládá běžné i náročnější situace

> Komunikuje s vrstevníky i s dospělými, vyjadřuje se srozumitelně, vhodně reaguje na promluvy spolužáků, ptá se na věci, kterým nerozumí, které nechápe

> Prohlubuje a rozvíjí si poznatky a dovednosti získané při vyučování, touží poznat nové, získávat zkušenosti, ovládat další dovednosti a tak přispívat k rozvoji své osobnosti

> Respektuje a plní pokyny pedagogických pracovníků


 
©2009 Jitka Drechslerová