• PROVOZ •

Činnost ŠD navazuje na vzdělávací proces ZŠ. Rozvrh činností je sestaven tak, aby
vyhovoval požadavkům osobní hygieny - střídání klidových a pohybových činností,
práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Režim musí vyhovovat
potřebám a zájmům žáků a respektovat jejich věkové zvláštnosti. V ŠD se uskutečnují
činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospešné a různé
formy přípravy na vyučování.

Provozní doba : 11.40 – 15.00 hodin

Pokud se u žáka během pobytu ve školní družine projeví příznaky onemocnění, bude
zákonný zástupce telefonicky vyzván, aby si žáka dle možností vyzvedl.

Více informací naleznete v Řádu školní družiny.


 
©2009 Jitka Drechslerová